Make your own free website on Tripod.com

โปรแกรมวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control System)


    
โปรแกรมวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control System)
เป็นผลมาจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมสนับสนุน ระยะที่ 1 และ 2 (IT for SMEs 1-2) ที่ทางสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
ได้เข้ามาจัดสร้างโปรแกรมฯ ในระยะที่ 1 และปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในระยะที่ 2 โดยที่ ส.ส.ท. เป็นผู้ทำการ Implement ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความสนใจได้นำโปรแกรมฯ นี้ไปใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้การวางแผนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีโรงงานนำร่องที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 20 โรงงาน จากอุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ อุตสาหกรรมหนังสัตว์ อุตสาหกรรมรองเท้า เป็นต้น (โปรแกรมทำไว้ให้ใช้ได้กับทุกกลุ่มอุตสาหรรม) สามารถใช้งานได้จริงครับ

 

 

โปรแกรมฯ นี้จะแบ่งออกเป็น 5 ระบบ คือ ระบบป้อนปัจจัยสำหรับการผลิต ระบบลูกค้าและรับคำสั่งซื้อ ระบบวางแผนและควบคุมการผลิต ระบบรายงาน และระบบอื่นๆ


คุณสมบัติโปรแกรม


- วางแผนการผลิตอัตโนมัติ , Manual


- ปรับแผนการผลิตอัตโนมัติ , Manual


- ส่งมอบแบบปกติ , ทยอยส่งมอบ (Partial Shipment)


- BOM, Routing


- Make to Order , Make to Stock


- รูปแบบการทำงาน, กะการทำงาน , OT ,ค่าแรงรายคน , ค่าแรงเป็นแผนก ไม่จำกัดรูปแบบ


- วันหยุด, วันหยุดพิเศษ, วันหยุดประจำปี


- Preventive Maintenance (แผน PM ได้ล่วงหน้าทั้งปี , ล่วงหน้ากี่ปีก็ได้)


- ของดี ของเสีย ค่าโสหุ้ย ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางตรงและทางอ้อม


- ใบสั่งผลิตรายวัน , แผนการผลิตรายเดือน


- รายงานสรุปผลการผลิตสินค้าและต้นทุนการผลิต


- รายงานประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)
ฯลฯ